untitle

posted on 15 Jan 2013 02:07 by jxbkinz
ผู้คนต่างต้องมีเวลาเศร้าเสียใจ
เวลาเศร้าเสียใจก็จะร้องไห้
เราร้องไห้ได้ แต่จะพึ่งพาการร้องไห้ไม่ได้ ร้องไห้ตอนที่เสียใจได้ 
แต่ต้องทำบางอย่างที่จะทำให้เราไม่ต้องเศร้าเสียใจอยู่อย่างนั้น 
 
 
 
 
 
ก๊อบสเตตัสหมูมา...

Comment

Comment:

Tweet